Reklamacje

Reklamacje

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada

wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć

Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za

wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres 32-300 Olkusz ul. Stanisława Staszica 2 lub poprzez e-mail na adres

sklep@zemar24.pl . W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada,

oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady,

żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast.

Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter

zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest

bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z

pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia

skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formularz Reklamacji Towarów
  •